نورد سه قلطک و چهار قلطک

جهت صاف کردن و رول کردن انواع ورق های فلزی
نورد سه قلطک و چهار قلطک

دستگاه نورد ورق های فلزی با قابلیت خم کاری و صاف کاری از صفر تا سیصد و شصت درجه

179
1 شهریور 1394 - 17:28