پرس برک باقابلیت c.n.cوp.l.c

جهت شکل دهی ورق های فلزی
پرس برک باقابلیت c.n.cوp.l.c

پرس برکc.n.c و p.l.c با ظرفیت از شصت تن الی هزار و دویصت تن جهت خم کاری وشکل دهی ورق های فلزی 

154
1 شهریور 1394 - 17:05 1 شهریور 1394 - 17:30
6.jpg