خازن گازی زیمنس

خازن گازی زیمنس
خازن گازی زیمنس

در ظرفیت های 2.5-5-7.5-10-12.5-15-20-25-30 کیلوبار

 

20
27 تیر 1395 - 13:14