خازن سیلندری فراکو

خازن سیلندری فراکو
خازن سیلندری فراکو

در ظرفیت های 2.5-5-7.5-10-12.5-15-20-25-30-40-50 کیلوبار

 

16
27 تیر 1395 - 13:13