فلوتر الکترونیکی دو ولوم

فلوتر الکترونیکی دو ولوم
فلوتر الکترونیکی دو ولوم

پارامترهای عملکرد دستگاه :
1-تابع تنظیم عملکرد حساسیت دستگاه
2- تابع تاخیر در عملکرد قطع دستگاه
3 - تابع تاخیر در عملکرد وصل دستگاه

16
27 تیر 1395 - 13:12 27 تیر 1395 - 13:12