کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX250

کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX250
کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX250

سری NSX250
با قدرت قطع ۲۵kA

LV431111 کلید کمپکت ۲۰۰ آمپر سه پل ۲۵kA
LV431110 کلید کمپکت ۲۵۰ آمپر سه پل ۲۵kA

با قدرت قطع ۳۶kA
LV431631 کلید کمپکت ۲۰۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV431630 کلید کمپکت ۲۵۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV431770 کلید کمپکت ۲۵۰ آمپر سه پلMicrologic 2.2 36kA

با قدرت قطع ۵۰kA
LV431831 کلید کمپکت ۲۰۰ آمپر سه پل ۵۰kA
LV431830 کلید کمپکت ۲۵۰ آمپر سه پل ۵۰kA
LV431870 کلید کمپکت ۲۵۰ آمپر سه پل Micrologic 2.2 50kA

7
27 تیر 1395 - 10:20