کلید اتوماتیک هگر

انواع کلید های اتوماتیک فیکس و قابل تنظیم هگر
کلید اتوماتیک هگر

انواع کلید های اتوماتیک هگر  فیکس و قابل تنظیم در آمپرهای مختلف از 25 آمپر تا 1600 آمپر(Hager MCCB Range)

135
7 تیر 1394 - 15:02 28 مرداد 1394 - 15:00
mccb.JPG