تایمر مولتی H3D-M _ anly

"MULTI-FUNCTION ANALOGUE TIMER تایمر مولتی ولت-مولتی رنج کتابی"
تایمر مولتی H3D-M      _      anly

"H3D-M
MULTI-FUNCTION ANALOGUE TIMER
تایمر مولتی ولت-مولتی رنج کتابی

(0~1.2S/3S/12S/30S/…./30h/120h/100h)مولتی رنج
دارای مدهای عملکرد مختلف( AC/DC12~240V)مولتی ولت
"

97
20 تیر 1394 - 11:31
10.jpg