ماژول تریستور SKKT57016-E

ماژول تریستور SKKT57016-E
ماژول تریستور SKKT57016-E

VRRM 1600 V
ITAV 570 A

7
24 تیر 1395 - 10:42