ماژول تریستور MCD56-12IO1B

ماژول تریستور MCD56-12IO1B
ماژول تریستور MCD56-12IO1B

60V
100A

4
24 تیر 1395 - 10:49