دیود تریستور SKKQ

دیود تریستور SKKQ
دیود تریستور SKKQ

1400V,3080A

 

4
24 تیر 1395 - 10:20