سنسور فوتوالکتریک مینیاتورQ12

سنسور فوتوالکتریک مینیاتورQ12
سنسور فوتوالکتریک مینیاتورQ12

منبع نور قرمز (640نانومتر)
مدل استاندارد موجود است با 4 سیم 2 متر یا 9متر با 3یا4سیم
اتصال M8
خروجی PNPوNPN
با محافظت مخصوص مواد شیمیایی و خطرناک قابل استفاده در محیط های مختلف
فشرده سازی سنسور به صورت 8میلی متر
شاخص وضعیت برای روشن،اضافه بارخروجی،سیگنال دریافتی و...
پوشش با رنگ سیاه

5
22 تیر 1395 - 13:36