سنسور فتو الکتریک BEN300-DFR

سنسور فتو الکتریک BEN300-DFR
سنسور فتو الکتریک BEN300-DFR

ویژگی ها :

منبع تغذیه 24-240 VAC
فاصله سنجش
300mm
نوع خروجی خروجی رله

4
22 تیر 1395 - 14:03