پرده نوری اشنایدر سری XUSL4E14F016N

پرده نوری اشنایدر سری XUSL4E14F016N
پرده نوری اشنایدر سری XUSL4E14F016N

XS: سنسورهای مجاورت القایی برای سنجش غیر مستقیم اشیاء فلزی تا 60mm
XT: سنسورهای مجاورت خازنی برای سنجش غیر مستقیم اشیاء غیرفلزی 20mm

9
22 تیر 1395 - 12:55