درایور ATV312

درایو (کنترل موتور) اینورتر
درایور ATV312

ATV312H075N4 کنترل دور ۰٫۷۵ کیلووات
ATV312HU11N4 کنترل دور ۱٫۱ کیلووات
ATV312HU15N4 کنترل دور ۱٫۵ کیلووات
ATV312HU22N4 کنترل دور ۲٫۲ کیلووات
ATV312HU30N4 کنترل دور ۳ کیلووات
ATV312HU40N4 کنترل دور ۴ کیلووات
ATV312HU55N4 کنترل دور ۵٫۵ کیلووات
ATV312HU75N4 کنترل دور ۷٫۵ کیلووات
ATV312HD11N4 کنترل دور ۱۱ کیلووات
ATV312HD15N4 کنترل دور ۱۵ کیلووات

10
20 تیر 1395 - 10:21