درایور ATV12

درایو (کنترل موتور) اینورتر
درایور ATV12

ATV12H018M2 کنترل دور ۰٫۱۸ کیلووات
ATV12H037M2 کنترل دور ۰٫۳۷ کیلووات
ATV12H055M2 کنترل دور ۰٫۵۵ کیلووات
ATV12H075M2 کنترل دور ۰٫۷۵ کیلووات
ATV12HU15M2 کنترل دور ۱٫۵ کیلووات
ATV12HU22M2 کنترل دور ۲٫۲ کیلووات

9
20 تیر 1395 - 10:28