دورسنج نوری – مکانیکی – لیزری DT-2268 _ lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی – لیزری PHOTO / CONTACT TACHOMETER Model : DT-2268"
دورسنج نوری – مکانیکی – لیزری   DT-2268   _   lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی – لیزری

PHOTO / CONTACT TACHOMETER
Model : DT-2268
قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
دارای لیزر برای عملکرد آسانتر
مقادیر اندازه گیری :
نوری : 5 ̴100000 RPM دور در دقیقه
مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM
واحد های اندازه گیری : RPM,m/min,ft/min
همراه با کیف حمل"

113
24 تیر 1394 - 10:38 31 تیر 1394 - 14:44
13.jpg