اسید سنج خاک PH-212 _ lutron

"اسید سنج خاک SIOL PH METER Model :PH-212"
اسید سنج خاک   PH-212   _   lutron

"اسید سنج خاک

SIOL PH METER
Model :PH-212
قابلیت اندازه گیری : 0 ̴14PH
دقت اندازه گیری : 0.01
کاربرد : اندازه گیری PH مواد غذایی ، مواد شیمیایی و خاک
بسیار مقاوم
پراب مجزا
همراه با دو باند بافر 4 و 7 جهت کالیبراسیون
همراه با کیف حمل
ابعاد : 135×60×33 mm
"

99
23 تیر 1394 - 14:13
16.jpg