دماسنج و دی اکسید کربن متر GC-2028 _ lutron

"CO2 METER, Temperature Model: GC-2028 دماسنج و دی اکسید کربن متر"
دماسنج  و دی اکسید کربن متر   GC-2028   _   lutron

"CO2 METER, Temperature
Model: GC-2028
دماسنج و دی اکسید کربن متر
قابلیت اتصال به کامپیوتر با RS232/USB و تنظیمات هشدار
:قابلیت اندازه گیری
0 – 4,000 ppm, Max, 6000 ppm :CO2"

116
23 تیر 1394 - 13:17 31 تیر 1394 - 15:19
6.JPG