توالی سنج فاز MS5900 _ Mastech

"MS5900 توالی سنج فاز "
توالی سنج فاز  MS5900   _   Mastech

"ولتاژ عملکرد: 120V ~ 400V AC
فرکانس عملکرد: 2Hz ~ 400Hz
دارای 6 LED جهت نشان دادن وضعیت های مختلف هر فاز
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
"

100
30 تیر 1394 - 13:20
8.jpg