مولتی متر3801 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه- بی زر TAMP-RS-232 TrueRMS"
مولتی متر3801  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه- بی زر
TAMP-RS-232
TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
10 A : AC جریان
750 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
40MΩ :مقاومت الکتریکی"

83
21 تیر 1394 - 14:38 31 تیر 1394 - 16:57
4.jpg