میگر دیجیتال 5000V قابل برنامه ریزی MS5215 _ Mastech

"MS5215 میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی 5000V "
میگر دیجیتال 5000V قابل برنامه ریزی     MS5215   _   Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V
مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 5T Ω
اندازه گیری ولتاژ:50V~750V AC / 50V ~ 1000 V DC
اندازه گیری جریان نشتی: 1.00nA ~ 3.00mA
دیگر قابلیت ها:
قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR
Polarization Index measurement (PI),
Dielectric Absorption Ratio (DAR)
همراه با کابل و نرم افزار مربوطه
رسم نمودار تست های مختلف
دقت و کیفیت بسیار بالا -همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه
"

151
30 تیر 1394 - 17:03
3.jpg