تایمر اشنایدر RE11RAMU

تایمر اشنایدر RE11RAMU
تایمر اشنایدر RE11RAMU

TIMER، ON DELAY، 24VDC-240VAC، CO 1CO محصول: SCHNEIDER - RE11 سری
توابع تایمر: قدرت در تاخیر
مدت زمان حداقل: 0.1s
زمان حداکثر: 100H

7
24 تیر 1395 - 14:00