تایمر هگر

تایمر هگر Timer
تایمر هگر

ساخت ر فرانسه
24 ساعت زمان.
هر بیت 10 دقیقه است.
قابل اعتماد در دراز مدت.

9
24 تیر 1395 - 14:19