تایمر آنالوگ پریزی تبن

تایمر آنالوگ پریزی تبن
تایمر آنالوگ پریزی تبن

سوئیچ تایمر آنالوگ
1 کانال
برنامه روزانه
با ذخیره انرژی (NiMH دارای باتری قابل شارژ)
96 بخش سوئیچینگ
کوارتز کنترل

5
24 تیر 1395 - 13:57