ماژول تریستور MCC95-16io1B

ماژول تریستور MCC95-16io1B
ماژول تریستور MCC95-16io1B

موارد استفاده
کنترل موتور DC
کنترل موتور Softstarter AC
کنترل نور، گرما و دما
مزایای استفاده
فضا و وزن بهینه
نصب ساده با دو پیچ
بهبود دما و چرخه قدرت
مدارات حفاظت کاهش

4
24 تیر 1395 - 10:48 24 تیر 1395 - 10:48