ماژول خروجی رله جدا شده

ماژول خروجی رله جدا شده gic جی ای سی
ماژول خروجی رله جدا شده

فراهم کردن راه حل موثر 3 راه بین عرضه، سوئیچ ورودی و رله خروجی
کنترل بارهای متعدد را قادر می سازد زمانی که تنها یک خروجی رله موجود است
جداسازی مدارهای متفاوت

10
31 فروردین 1395 - 11:23