دیود یکسو کننده کپسولی / دیسکی

دیود یکسو کننده کپسولی / دیسکی
دیود یکسو کننده کپسولی / دیسکی

یکسو کننده دیود، کپسول / دیسکی از 2000 به 3000A

 

5
23 تیر 1395 - 9:38