درایور ATV312-1Phase

درایو (کنترل موتور) اینورتر
درایور ATV312-1Phase

ATV312H018M2 کنترل دور ۰٫۱۸ کیلووات
ATV312H037M2 کنترل دور ۰٫۳۷ کیلووات
ATV312H055M2 کنترل دور ۰٫۵۵ کیلووات
ATV312H075M2 کنترل دور ۰٫۷۵ کیلووات
ATV312HU11M2 کنترل دور ۱٫۱ کیلووات
ATV312HU15M2 کنترل دور ۱٫۵ کیلووات
ATV312HU22M2 کنترل دور ۲٫۲ کیلووات

10
20 تیر 1395 - 10:22