تستر میدان مغناطیسی EMF-839 _ lutron

"EMF-839 تستر میدان مغناطیسی"
تستر میدان مغناطیسی   EMF-839   _   lutron

"EMF-839
تستر میدان مغناطیسی
:قابلیت اندازه گیری
0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2
0 ~ 9.9999 mW/cm2
فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
همراه با دو پراب فرکانس بالا و پایین
همراه با کیف حمل"

99
24 تیر 1394 - 10:55 31 تیر 1394 - 14:42
18.jpg