تستر میدان مغناطیسی EMF-819 _ lutron

"EMF-819 تستر میدان مغناطیسی"
تستر میدان مغناطیسی   EMF-819    _   lutron

"EMF-819
تستر میدان مغناطیسی
:قابلیت اندازه گیری
0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m2
0 ~ 9.9999 mW/cm2
فرکانس بالا: 100 KHz ~ 3GHz
همراه با کیف حمل"

80
24 تیر 1394 - 10:46 31 تیر 1394 - 14:43
15.JPG