میگر دیجیتال IR-4056 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"
میگر دیجیتال IR-4056   _   hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
125-250-500-1000 V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ"

100
21 تیر 1394 - 15:34
10.jpg