آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ZIEGLER آلمان و OMEGA ایتالیا در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع تجهیزات اندازه گیری تابلویی اعلام می دارد


سفارش با واتساپ
آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ZIEGLER آلمان و OMEGA ایتالیا در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع تجهیزات اندازه گیری تابلویی اعلام می دارد:

پنل میتر آنالوگ
فرکانس متر AC ( FM-F ) برند GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر AC ( DG-V/A ) برند زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC( DE-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DS-V/A ) برند زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC( DE/2-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر دیاموند AC ( BM/EB-A ) برند زیگلر آلمان.
وات متر و وار متر AC ( LM-Watt/Var ) برند GERMANY ZIEGLER.
کسینوس فی متر AC () FL-PF (cos⁡∅ ) برند زیگلر آلمان.
آمپر متر ولت متر AC ( DGL-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DSL-V/A ) برند زیگلر آلمان.
فرکانس متر AC ( FM/2-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.
آمپر متر ولت متر DC ( DS/2-V/A برند زیگلر آلمان.
سنکرون چک AC ( SQ-Synchroscope ) برند GERMANY ZIEGLER.
وات متر و وار متر AC ( LML-Watt / Var ) برند زیگلر آلمان.
کسینوس فی متر AC ( ) LFL-PF ( cos⁡∅ ) برند GERMANY ZIEGLER.
فرکانس متر AC ( FML-F ) برند زیگلر آلمان.

ایزولاتورهای سیگنال مستقیم ( DC ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :
ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TI816 برند زیگلر آلمان.
ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TI807 برند ZIEGLER آلمان.
ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TV808 برند زیگلر آلمان.

ترنسدیوسرهای چندمنظوره ( قابل برنامه ریزی ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M42 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M24 برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M40 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M01 برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M20 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M30 برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) دما مدل PT602 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) دما مدل V604-II برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) وات ( توان اکتیو ) مدل P11 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) وار ( توان راکتیو ) مدل C11 برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ضریب توان ( کسینوس فی ) مدل C12 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) فرکانس مدل F11 برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) فرکانس مدل F12 برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ متناوب مدل IXX/E15 V برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) جریان متناوب مدل IXX/E15 C برند ZIEGLER آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ و جریان متناوب مدل E1D برند زیگلر آلمان.
ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ و جریان متناوب مدل E13 برند ZIEGLER آلمان.

شنت جریان مستقیم (DC ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :
شنت جریان مستقیم (DC )، 10 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 30 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 50 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 75 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 100 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 150 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 200 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 300 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 500 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 750 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 1000 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 1500 آمپر 75 میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.
شنت جریان مستقیم (DC )، 2000 آمپر 75 میلی ولت برند زیگلر آلمان.

ترانس جریان‎های برند زیگلر آلمان در مدل‎های :
ترانس جریان 10 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 15 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 20 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 25 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 6.WPB برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 30 به 5 آمپر، توان 1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 5.14D برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 50 به 5 آمپر، توان 1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 75 به 5 آمپر، توان 5/1 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 100 به 5 آمپر، توان 5/1 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 4.21B برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 150 به 5 آمپر، توان 75/3 ولت آمپر و کلاس 1 تیپ ZIS 4.21B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 200 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 250 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 300 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 4100 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.30B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 500 به 5 آمپر، توان 5 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 6.40B برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 600 به 5 آمپر، توان 5/7 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 6.40B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 750 به 5 آمپر، توان 15 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 8.50C برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 800 به 5 آمپر، توان 10 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 6.40B برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 1000 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 8.50C برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 1200 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 1250 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 1500 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 1600 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 2000 به 5 آمپر، توان 20 ولت آمپر و کلاس 5/0 تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.
ترانس جریان 2500 به 5 آمپر، توان 30 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.
ترانس جریان 3000 به 5 آمپر، توان 30 ولت آمپر و کلاس 2/0 تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.

پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری 3 پارامتر ( Delta ) امگا ایتالیا.
پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری 6 پارامتر ( Delta Power ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 14 پارامتر ( MFM 3420 ) ZIEGLER ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 18 پارامتر ( MFM 3410 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 28 پارامتر ( MFM 3430 ) ZIEGLER ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 37 پارامتر ( MFM 6100 ) امگا ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 50 پارامتر ( MFM 3440 ) ZIEGLER ایتالیا.
مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری 110 پارامتر ( MFM 3480 ) امگا ایتالیا.

آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER ، گالوانومتر امگا ، فرکانس متر زیگلر ، کسینوس فی متر ZIEGLER ، مولتی فانکشن زیمر ، سنکرون چک ZIMMER ، ترانسدیوسر امگا ، ترانس دیوسر OMEGA ، ترانس دیوسر ولتاژ متناوب زیگلر ، پی تی PT امگا ، ترانس میتر ZIEGLER، ترانسفورماتور اندازه گیری زیمر ، ایزولاتور ZIMMER ، ایزولاتور سیگنال مستقیم DC امگا ، ترانس جریان AC زیگلر ، ترانس جریانZIEGLER ، سی تی CT زیمر ، شنت جریان DC امگا ، شنت ZIMMER، مقاومت شنت OMEGA ، شنت جریان زیگلر ، شنت آمپر زیمر ، پاور آنالایزر OMEGA، نحوه استفاده از آمپرمتر زیگلر ، آمپرمتر چیست؟ ، آمپرمتر چنگکی ZIEGLER ، طرز کار آمپرمتر زیمر ، آمپرمتر انبری ZIMMER ، ولت سنج امگا ، آمپرمتر تابلوئی OMEGA ، ولت متر عقربه ای زیگلر ، مقاومت داخلی ولت متر ZIEGLER ، ساخت ایزولاتور زیمر ، قیمت ایزولاتور ZIMMER ، ترانسدیوسر ولتاژ امگا ، ترانسدیوسر جریان OMEGA ترانسدیوسر دما زیگلر ، ترانس دیوسر فشار ZIEGLER ، محاسبات ترانس جریان زیمر ، نحوه نصب ترانس جریان ZIMMER ، انرژی میتر امگا ، قیمت آمپرمتر OMEGA ، خرید آمپرمتر زیگلر آمپرمتر دیجیتال ZIEGLER ، ولت سنج زیمر ، انواع ولت متر ZIMMER ،کاربرد ولت متر امگا ، ولت متر آنالوگ OMEGA ، خرید ولت متر زیگلر ، ایزولاتور برق قدرت ZIEGLER ، خرید ایزولاتور زیمر ، فروش ایزولاتور ZIMMER ، خرید ترانسدیوسر امگا ، فروش ترانسدیوسر OMEGA ، انواع ترانسدیوسر ترانس جریان CT زیگلر ، فروش ترانس جریان CT زیمر ، خرید ترانس جریان CT امگا ، مولتی فانکشن دمائی ZIEGLER ، مولتی فانکشن کالیبراتور ZIMMER ،

آمپرمتر زیگلر ، ولت متر وگو ، وات متر Ziegler، مولتی فانکشن میتر Wago
آمپرمتر زیگلر ، ولت متر وگو ، وات متر Ziegler، مولتی فانکشن میتر Wago
آمپرمتر زیگلر ، ولت متر وگو ، وات متر Ziegler، مولتی فانکشن میتر Wago
سفارش با واتساپ

6905
14 اردیبهشت 1395 - 17:34 2 مهر 1396 - 11:47
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER،...