مولتی متر جیبی3244 _ hioki

"Small Multimeter مولتی متر جیبی اتصال کوتاه- بی زر"
مولتی متر جیبی3244   _  hioki

"Small Multimeter
مولتی متر کوچک
اتصال کوتاه- بی زر

:قابلیت اندازه گیری
450 V : AC ولتاژ
500 V : DC ولتاژ
42MΩ: مقاومت الکتریکی"

89
21 تیر 1394 - 14:32
2.jpg