" آمپرمتر دیجیتال20-3288 " _ hioki

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال TrueRMS"

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال
TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
جریان AC : 1000 A
ولتاژ AC:600 V
جریان DC : 1000 A
ولتاژ DC : 600 V"

98
21 تیر 1394 - 14:24 31 تیر 1394 - 17:06
11.jpg