products

آمپرمتر

آمپرمتر

آمپرمتر چیست؟

یکی از تجهیزات پر کاربرد برای اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار می باشد. این محصول برای نصب تجهیزات ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، آزمایش های الکترونیک و کارگاههای برق کاربرد بسیاری دارند. می توان از بسیاری از موارد آمپرمتر را به کنتور آب مشابه بدانیم به این جهت که هر دوی آنها را باید در مدار قرار دهیم که جریان الکتریسیته از آن بگذرد تا شدت آن را بسنجیم. در واقع ایت نوع اتصال، اتصال متوالی می باشد. 

انواع آمپرمتر

آمپرمتر یکی از زیرمجموعه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد که  در دو نوع دیجیتال و آنالوگ در بازار عرضه می گردد که هرکدام دارای ویژگی ها و کاربرد های مختلفی می باشند.