1555 میگر دیجیتال _ fluke

"1KV میگر دیجیتال Model : 1555"
1555 میگر دیجیتال  _  fluke

"1KV میگر دیجیتال
Model : 1555

:قابلیت اندازه گیری
50V,100V,250V,500V,1000V : ولتاژ تزریقی
200KΩ~2TΩ: مقاومت الکتریکی
"

101
21 تیر 1394 - 11:38
3.jpg