تستر ولت T100 _ fluke

"Voltage Tester تستر ولت Model : T100 LEDتستر چراغدار"
تستر ولت   T100   _    fluke

"Voltage Tester
تستر ولت
Model : T100
LEDتستر چراغدار

:قابلیت اندازه گیری
690V : ACولتاژ
690V : DCولتاژ
400K Ω :مقاومت الکتریکی
400 Hz :فرکانس
<0.1S:زمان پاسخگویی
"

117
21 تیر 1394 - 10:38
5.jpg