ارستر بترمن پیمان الکتریک

هوشمند سازی، کنترل و ابزار دقیق برقگیر و حفاظت از برق در برابر صاعقه

بازرگانی پیمان الکتریک پیشرو در انواع ابزار دقیق صنعتی
بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش ارستر ترکیبی:


سرج ارستر یک محافظ اولیه برای حفاظت از وسایل الکترونیکی در برابر انواع نوسانات ولتاژ ناشی از شرایط جوّی و تغییر ولتاژ می باشد. به طور کلی سرج ارستر به طور موازی به تجهیزاتی که وظیفه محافظت از آنها را دارد متصل می شود و با منحرف کردن ولتاژ اضافی از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری می کند. درون سرج ارستر یک مقاومت سرامیکی غیر خطی وجود دارد.

انواع ارستر های قابل ارائه در پیمان الکتریک:

سرج ارستر کلاس B:
سرج ارستر ابو بترمن (OBO) مدل MS50-B3+1 با تحمل 255 ولت با کلاس حفاظتی B

سرج ارستر ابو بترمن (OBO) مدل MC 50-B-OS با کلاس حفاظتی B نوع 1

سرج ارستر کلاس C:
سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V20-C 3+NPE+FS با کلاس حفاظتی C نوع 2

سرج ارستر ( OBO BETERMAN) مدل V20-C 1+NPE+FS با کلاس حفاظتی C نوع 2

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V20-C 1+FS-280 با کلاس حفاظتی C نوع 2

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V20-C 1-280 با کلاس حفاظتی C نوع 2

سرج ارستر کلاس D:
سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل VF12 AC/DC با کلاس حفاظتی D نوع 3

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل USM-A با کلاس حفاظتی D نوع 3

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل CNS3-D-D با کلاس حفاظتی D نوع 3

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل FC D با کلاس حفاظتی D نوع 3

سرج ارستر کلاس B+C:
سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل PS3-B+C/TNC+FS با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل PS4-B+C/TNS+FS با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل CS25-B+C/1 با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V50-B+C/3+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V50-B+C/3+NPE-280 با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V25-B+C 3+NPE-FS با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V25-B+C 1+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل V25-B+C 1-280 با کلاس حفاظتی B+C نوع 2+1

سرج ارستر کلاس C+D:
سرج ارستر (OBO BETERMAN) مدل VF12 AC/DC با کلاس حفاظتی C+D نوع 3+2

نوع 3+2 C+D با کلاس حفاظتی V10-C/3+NPE مدل (OBO BETERMAN)

سرج ارسترسرج ارستر(OBO BETERMAN) مدل V10-C/1+NPE-280 با کلاس حفاظتی C+D نوع 3+2این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
ارستر بترمن ارستر بترمن 1 out of 10 based on 1 ratings.