ترمومتر لیزری62 _ fluke

"ترمومتر لیزری Model : 62"
ترمومتر لیزری62   _   fluke

"ترمومتر لیزری
Model : 62

قابلیت اندازه گیری :
دما :30⁰C~+500⁰C-
دقت اندازه گیری :0.2⁰C
نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :10:1
اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم
فاصله اندازه گیری :تا 2m
قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف
E: 0.10~0.95
"

105
20 تیر 1394 - 16:24 31 تیر 1394 - 17:21
1.jpg