قیچی الکترو مکانیک

برش ورق های فلزی سبک
قیچی الکترو مکانیک

جهت برش کاری از0/5میلی متر الی6میلی متر به طول های مختلف

151
1 شهریور 1394 - 17:44
 مکانیک.jpg