خم کن تمام اتوماتیک

جهت شکل دهی و خم کاری ورق های سبک فلزی
خم کن تمام  اتوماتیک

جهت شکل دهی وخم کاری ورق های به ضخامت0/5میلی متر الی 4میلیمتر و به طول حداکثر 3متر

170
1 شهریور 1394 - 17:36 26 خرداد 1395 - 13:56