ماژول تریستور SKKT 172/16 E

ماژول تریستور SKKT 172/16 E
ماژول تریستور SKKT 172/16 E

1600 V
175 A

موارد استفاده:

کنترل موتور DC
Softstarts موتور AC

7
24 تیر 1395 - 10:30