مقاومت هیت سینگ دار RB10/1-2R2-J 1

مقاومت هیت سینگ دار RB10/1-2R2-J 1
مقاومت هیت سینگ دار RB10/1-2R2-J 1

قدرت بالا مقاومت 2.2 Ω م

 

6
22 تیر 1395 - 16:39