واحد مقاومت برق

واحد مقاومت برق
واحد مقاومت برق

ویژگی ها
1. محدوده قدرت امتیاز: 30kW-200kW
2. عامل ولتاژ: <1200V
3. محدوده مقاومت رتبه: 0.5kR-100kR
4. قدرت برق: AC 5S 3KV 50Hz است

2
22 تیر 1395 - 16:07