راه انداز نرم ATV01

راه انداز(Soft Starter)
راه انداز نرم ATV01

ATS01N206QN راه انداز نرم ۳ کیلووات ATS01N209QN راه انداز نرم ۴ کیلووات ATS01N212QN راه انداز نرم ۵٫۵ کیلووات ATS01N222QN راه انداز نرم ۱۱ کیلووات ATS01N232QN راه انداز نرم ۱۵ کیلووات ATS01N244Q راه انداز نرم ۲۲ کیلووات ATS01N272Q راه انداز نرم ۳۷ کیلووات ATS01N285Q راه انداز نرم ۴۵ کیلووات

4
20 تیر 1395 - 13:47