درایور ATV212

درایو (کنترل موتور) اینورتر
درایور ATV212

ATV212HU15N4 کنترل دور ۱٫۵ کیلووات
ATV212HU22N4 کنترل دور ۲٫۲ کیلووات
ATV212HU30N4 کنترل دور ۳ کیلووات
ATV212HU40N4 کنترل دور ۴ کیلووات
ATV212HU55N4 کنترل دور ۵٫۵ کیلووات
ATV212HU75N4 کنترل دور ۷٫۵ کیلووات
ATV212HD11N4 کنترل دور ۱۱ کیلووات

8
20 تیر 1395 - 10:23