چراغ سیگنال

چراغ سیگنال اشنایدر


سفارش با واتساپ
چراغ سیگنال

چراغ سیگنال باکالیت :
XB7EV43 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ سبز
XB7EV03MP جایگزین XB7EV43
XB7EV61 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۵۰V > سفید
XB7EV61P جایگزین XB7EV61
XB7EV66P سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۵۰V > آبی
XB7EV45 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ زرد
XB7EV05MP جایگزین XB7EV45
XB7EV46 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ آبی
XB7EV06MP جایگزین XB7EV46
XB7EV47 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ شفاف XB7EV04BP سیگنال
باکالیت۲۴V AC/DC قرمز
XB7EV05BP سیگنال باکالیت۲۴V AC/DC زرد

SIGNAL چراغ سیگنال فلزی:
XB4BV61 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s سفید
U< 250 V XB4BV63 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s سبز
U< 250 V XB4BV64 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s قرمز
U< 250 V XB4BV65 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s زرد
U< 250 V XB4BVB1 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سفید
۲۴VAC/DC XB4BVB3 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سبز
۲۴VAC/DC XB4BVB4 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی قرمز
۲۴VAC/DC XB4BVB5 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی زرد
۲۴VAC/DC XB4BVB6 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی آبی
۲۴VAC/DC XB4BVM1 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سفید
۲۴۰VAC…230 XB4BVM3 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سبز
۲۴۰VAC…230 XB4BVM4 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی قرمز
۲۴۰VAC…230 XB4BVM5 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی زرد
۲۴۰VAC…230 XB4BVM6 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی آبی

سفارش با واتساپ

926
27 تیر 1395 - 13:21
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - چراغ سیگنال