تستر میدان مغناطیسی در سه جهت EMF-828 _

"EMF-828 تستر میدان مغناطیسی در سه جهت"
تستر میدان مغناطیسی در سه جهت    EMF-828    _

"EMF-828
تستر میدان مغناطیسی در سه جهت
:قابلیت اندازه گیری
0-20 /200 / 2000 micro Tesla
0-200 /2000 / 20,000 milli- Gauss
پهنای باند: 300 HZتا30 HZ
پراب مجزا
همراه با کیف حمل
ابعاد: mm30×68×200"

94
24 تیر 1394 - 10:51
17.jpg