اسید سنج PH-206 _ lutron

"اسید سنج PH-MV/TEMP/METER Model :PH-206"
اسید سنج   PH-206   _   lutron

"اسید سنج

PH-MV/TEMP/METER
Model :PH-206
قابلیت اندازه گیری :
0 ̴1999mV , 0 ̴14PH
دما : 0 ̴+100°C
دقت اندازه گیری : (0.01 PH + 1d)
+0.8°C , + (0.5%mV + 1d)
همراه با کیف حمل
ابعاد : 160×80×35
"

102
23 تیر 1394 - 13:59 31 تیر 1394 - 15:14
14.jpg